Category Archives: Students

การตรวจทานคะแนนผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

          โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ป.5 และ ม. 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินกา