พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 28  กันยายน พ.ศ. 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษ