Category Archives: News and Activity

โครงการ Coding for better life “สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย”

วันศุกร์ที่  21  มิถุนายน  พ.ศ.  2567 นางสาวสุกัญญา  สุ

พระธรรมทูตแสดงธรรมในโรงเรียน

ตามที่เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ครูสอนพระปริยัติธรรม และพระธ

การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2567 โดย ศูนย์การแพทย์นวมินทร์

     งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิท