คติพจน์

อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ

“ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นแสงสว่างแห่งบุรุษ”

ปรัชญาโรงเรียน
“เพาะนิสัย บุคลิก อีกทั้งสามัคคี ภักดีชาติ ศาสน์ กษัตริย์”