เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อฝึกวิชาลูกเสือ ฝึกการเป็นผู้นำ เป็นผู้ตาม  การทำงานเป็นระบบหมู่  รู้จักการแก้ปัญหา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  และเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  จิตใจ และสติปัญญา  วันที่  18  – 20  มกราคม  พ.ศ.  2566  ณ แผนฝึกการยังชีพ  กองการศึกษา  โรงเรียนการบิน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม และศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !