Category Archives: Academic

โครงการเกมเมอร์พิชิตฝัน School Tour ค้นหาเส้นทางความสนใจในสายอาชีพอีสปอร์ต

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทย

การบรรยายให้ความรู้เจาะลึก TGAT 1 (วิชาภาอังกฤษ) ให้กับนักเรียน ม.6

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ กิ

โครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม จัดกิจกรรม “One day Trip” ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566  กลุ่มสาระการเรียนรู