Category Archives: Students

ฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่

การประชุม “สภากาแฟเพื่อการศึกษา””จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนพฤศจิกายน

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาวสุกัญญา สุขสมบูร

การประชุมกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่  ๒๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นาง

“ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช