เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 20 – 21 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะผู้กำกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ อดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม รู้จักการเสียสละ มีจิตสาธารณะ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีน้ำใจต่อผู้อื่น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวบ้านเสธ์รีสอร์ท แอนด์ แคมป์ ตำบลดอนเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !