การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับกลุ่มโรงเรียน (กลุ่มท่าจีนก้าวหน้า) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานชีพ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับกลุ่มโรงเรียน (กลุ่มท่าจีนก้าวหน้า) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ผลการแข่งขัน ดังนี้

รายการ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔ – ป.๖
อันดับ ชนะเลิศ
เหรียญ ทอง

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
๑. เด็กชายรชกฤช สิงหสุวรรณ ป.๕/๔ บ้าน ๒
๒. เด็กชายสุพศิน น้อมสมทรัพย์ ป.๕/๔ บ้าน ๒
๓. เด็กชายอิทธิพล พงษ์สว่าง ป.๕/๔ บ้าน ๒

ครูผู้ฝึกซ้อม
๑. นางสาวนิภาพร แสงประทุม
๒. นางสาวพรชลิตา สุริโย