การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเพื่อนเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔”

วันเสาร์ที่  ๑๘ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖  นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้คณะครู  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน  ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเพื่อนเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔”  รุ่นที่ ๒  สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์  จัดโดย  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพม.นครปฐม  ร่วมกับสถาบันคุณภาพวิชาการ (พว.)  โดยมี  ดร.สุเนตร  ขวัญดำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวชศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ์