การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับกลุ่มโรงเรียน (กลุ่มท่าจีนก้าวหน้า) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๗๑ ระดับกลุ่มโรงเรียน (กลุ่มท่าจีนก้าวหน้า) ปีการศึกษา ๒๕๖๖  ณ  โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)

ผลการแข่งขัน
๑. การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน
อันดับ ชนะเลิศ เหรียญ ทอง
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เด็กชายภูมภณัฏฐ์ เผื่อนปฐม ป.๕/๔ บ้าน ๑
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวสิรินภา เอกเผ่าพันธ์

๒. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
อันดับ ชนะเลิศ เหรียญ ทอ
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เด็กชายภูชนะ ผินนารี ป.๕/๒ บ้าน ๒
ครูผู้ฝึกซ้อม นางกาญจนา จ้อยเจริญ

๓. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)
อันดับ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญ ทอง
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เด็กชายกิตติชนม์ ทองคำเจริญ ป.๖/๓ บ้าน ๓
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวสิรินภา เอกเผ่าพันธ์

๔. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)
อันดับ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญ ทอง
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
๑. เด็กชายนควัฒน์ บาฮา ป.๕/๑ บ้าน ๔
๒. เด็กชายปัณณวัฒน์ ไชยชนะ ป.๕/๒ บ้าน ๒

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวสิรินภา เอกเผ่าพันธ์ นางสุพรรณี กิจนิธิธาดา

๕. การแข่งขันคัดลายมือ
อันดับ ๔ เหรียญ ทอง
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เด็กชายศิวกร คุณมงคล ป.๖/๓ บ้าน ๔
ครูผู้ฝึกซ้อม นางกาญจนา จ้อยเจริญ

๖. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท)
อันดับ ๔  เหรียญ ทอง
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
๑. เด็กชายกฤษฏิ์บดินท แย้มโอวาท ป.๖/๓ บ้าน ๔
๒. เด็กชายธนภัทร ภู่ห้อย ป.๖/๔ บ้าน ๓
ครูผู้ฝึกซ้อม
นางกาญจนา จ้อยเจริญ