การเลือกตั้งหัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16  กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2566 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้านักเรียน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ  บริเวณหน่วยเลือกตั้ง  หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สรุปผลการเลือกตั้ง

อันดับที่ 1  นายณัฐภัทร  จูเปีย            (บ้าน 2)    507  คะแนน

อันดับที่ 2  นายลัทธชัย  บุญอินทร์       (บ้าน 1)   490  คะแนน

อันดับที่ 3  นายพนธกร  คล้ายขยาย     (บ้าน 3)   474   คะแนน

อันดับที่ 4  นายปวเรศร์  ดิลกพรเมธี     (บ้าน 4)   384   คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน  29    บัตรเสีย  24