ร่วมโครงการนครปฐมเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชน ครู อาสาสมัคร ให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ การค้าประเวณีรูปแบบใหม่

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน นายนันทพงษ์  ชื่นจิตร์  นักเรียนชั้น ม. 5 (บ้าน 1) และนายสืบสาย  ชื่นพลี นักเรียนชั้น ม.5 (บ้าน 1) เข้าร่วมโครงการนครปฐมเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชน ครู อาสาสมัครให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์  การค้าประเวณีรูปแบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยการค้ามนุษย์ การค้าประเวณีรูปแบบใหม่ ที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์  การแจ้งเบาะแส  และการขอความช่วยเหลือ รวมถึงสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และได้ส่งมอบป้ายให้กับ นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียน