กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแสดง ณ เวทีการแสดง งานกาชาด ประจำปี 2565

กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแสดง ณ เวทีการแสดง งานกาชาด ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยมีนักเรียนกิจกรรมดนตรีไทย และนาฏศิลป์ของโรงเรียน ร่วมทำการแสดง โดยมี คุณสมประสงค์  โขมพัตร์ อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มาให้กำลังใจน้องๆ และร่วมถ่ายภาพในงาน