ร่วมต้อนรับ นางสาวจตุพร ปทุมารักษ์ และ นายสิปปกร บุนนาค เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันจันทร์ที่ 19  ธันวาคม  พ.ศ.  2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วย นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า  ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ  นางสาวจตุพร  ปทุมารักษ์ และ นายสิปปกร  บุนนาค  เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ  หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์