รับรายงานตัวนักเรียนเข้าหอพัก รอบที่ 1

  วันอาทิตย์ที่  31  ตุลาคม  พ.ศ.  2564  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์รับรายงานตัวนักเรียนเข้าหอพัก รอบที่  1  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  และนักเรียนวงดุริยางค์ตามมาตรการ  Sandbox :  Safety  Zone  in  School  สำหรับโรงเรียนประเภทพักนอน ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสถานศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม
    โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คอยกำกับดูแล ณ  ลานพระบรมรูป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์