การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School สำหรับโรงเรียนประเภทพักนอน

        วันจันทร์ที่  1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการ  Sandbox :  Safety  Zone  in  School  สำหรับโรงเรียนประเภทพักนอน ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสถานศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ  จังหวัดนครปฐม  โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย มาบริการตรวจด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ณ ชั้นล่างอาคาร 100  ปี  ราชวิทยาลัย  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์