พิธีวางศิลาฤกษ์โดมพระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางสาวจารุณี  สอนใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ผู้แทนคณะผู้บริหาร โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โดมพระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร) โดย พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก