แนะแนวการศึกษาต่อและทักษะชีวิต ในหัวข้อ “รู้ TCAS รู้อนาคต”

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและทักษะชีวิต ในหัวข้อ “รู้ TCAS รู้อนาคต” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกัณวัฒน์ สุขาภิวัฒน์ (วิทยากรวิชาภาษาไทย) และ นายชญานิน  ปลื้มญาติ (วิทยากรวิชาภาษาอังกฤษ) วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก