พิธีประดับแผงคอนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

  วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีประดับแผงคอนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดย นายนิยม กรรณสูต เลขาธิการราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น ๑) เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก
นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
นายสุวิทย์ แก้วค้า ผู้แทนราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ รุ่น ๓)
นายวีระพล ยิ่งเจริญ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
นายแพทย์สมบัติ สันติภาษ (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ รุ่น ๘)
พันตำรวจตรี สุทศวรรษ์ อารีย์รัตนะนคร นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น ๑๙)
นายเฉลิมชัย เพชรสน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น ๒๑)
นายนรสิงห์ คำสุวรรณ ผู้แทนชมรมครูอาวุโส โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
นายจักรกฤษณ์ แจ่มปรีชา (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น ๑๓)
ร่วมประดับแผงคอนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในการนี้ นายนิยม กรรณสูต เลขาธิการราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน ให้รู้ถึงวัฒนธรรมองค์กร และความภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุม อาคาร ๕๐ ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์