การประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA

วันศุกร์ที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ.  2566  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  รับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในการนี้  นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย โดยทางโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมโรงเรียน