แนะแนวออนไลน์ TCAS 65 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มบริหารวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมแนะแนวออนไลน์ TCAS 65 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  โดย ว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภาวนา ถิรโสภี (ครูแหวว) จากโรงเรียนเตรียมสอบตรงอุดมศึกษานครปฐม U-Add เป็นวิทยากรในการอบรม