การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Sandbox : Safety zone in School

วันจันทร์ที่  18 ตุลาคม พ.ศ.  2564 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564  Sandbox :  Safety  zone  in  School  ณ  ห้องประชุมชั้น  3  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม