การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา การเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายตัวแทนครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ โดย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ โรงเรียนประภามนตรี 2 จังหวัดสมุทรปราการ