ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามหอพักนอน ห้องเรียน และบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมฯ

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2566  งานอาคารสถานที่ และงานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามหอพักนอน ห้องเรียน และบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่