การฉีดน้ำลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาด เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ขจัดสิ่งสกปรก และเพื่อป้องกันน้ำท่วม

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการฉีดน้ำลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาด เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ขจัดสิ่งสกปรก และเพื่อป้องกันน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสามพราน ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดล้างท่อให้ในครั้งนี้