การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ณ  ห้องประชุม  ชั้น  7 อาคาร 100  ปี ราชวิทยาลัย