การแข่งขันกรีฑาภายในระหว่างบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ. ศ.  2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ..ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกรีฑาภายในระหว่างบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต แข็งแรงสมบูรณ์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีน้ำใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซื่อสัตย์สุจริต พัฒนาคุณธรรม และความรู้ความสามารถของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากีฬาอาเซียนในอนาคต โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลการแข่งขัน
ทีมที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี ได้แก่ทีม บ้าน 1
คะแนนรวม 43 คะแนน นักกรีฑายอดเยี่ยม ด.ช.ณัฐพัชชกร  จันทะพันธ์ บ้าน 1

ทีมที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่ทีม บ้าน 1
คะแนนรวม 67 คะแนน นักกรีฑายอดเยี่ยม ด.ช.กิติพิชญ  ชูสกุล บ้าน 1

ทีมที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ได้แก่ทีม  บ้าน 1
คะแนนรวม 68 คะแนน นักกรีฑายอดเยี่ยม  ด.ช.พชร  ดาวสุข  บ้าน 4

ทีมที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่ทีม บ้าน 1
คะแนนรวม 117 คะแนน นักกรีฑายอดเยี่ยม  นายปังกร  วิชัยวงษ์  บ้าน 4

ทีมที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ทีม บ้าน 1
คะแนนรวม 127 คะแนน นักกรีฑายอดเยี่ยม นายจุติรัช  อาภาวศินสุข  บ้าน 4

กองเชียร์
ชนะเลิศ                บ้าน 3
รองชนะเลิศอันดับ 1      บ้าน 4
รองชนะเลิศอันดับ 2     บ้าน 2, บ้าน 1

ทีมที่ได้รับคะแนนรวมทุกรุ่น อันดับที่ 4 ได้แก่ ทีมบ้าน 2 ได้ 194 คะแนน
ทีมที่ได้รับคะแนนรวมทุกรุ่น อันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมบ้าน 3 ได้ 217 คะแนน
ทีมที่ได้รับคะแนนรวมทุกรุ่น อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมบ้าน 4 ได้ 323 คะแนน
ทีมที่ได้รับคะแนนรวมทุกรุ่นสูงสุด      ได้แก่ ทีมบ้าน 1  ได้ 422 คะแนน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !