สอนเสริมวันเสาร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ป.5 – ม. 3

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสอนเสริมวันเสาร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ใน 5 วิชาหลัก  วิชาวิทยาศาสตร์   วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาไทย  และวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม