การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องใน “วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565”

Upload Image...

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.  2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องใน “วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565”  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการแข่งขัน  นายธนโชติ  หลีล้วน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (บ้าน 4) และ นายวัชรศร  โพธิ์ทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (บ้าน 2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  ฝึกซ้อมโดย คุณครูจิราพร  โบสิทธิพิเชฎฐ์ และคุณครูกัปปิย  เล้าเจริญ