การรับนักเรียนกลับบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(ยกเว้นนักเรียนใหม่)