สาธารณสุขอำเภอสามพราน เข้าตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ ในการรับนักเรียนเข้าเรียนระบบ on – site

 วันจันทร์ที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.  2565 นายประมวล  โฆษิตชัยมงคล สาธารณสุขอำเภอสามพราน และ นางสาวพิมพ์ลภัส  ห้วยหงษ์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการ การป้องกันและควบคุมโรค covid-19 ในการรับนักเรียนเข้าเรียน ระบบ on-site และติดตามแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข