โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ทางโรงเรียน

วันศุกร์ที่  3  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2566  ผู้แทนคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย  ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ทางโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ในงานอนามัยโรงเรียน โดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ทางคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ต้องขอขอบพระคุณในการสนับสนุน ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง