ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณรอบโรงเรียน เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ก่อนเปิดภาคเรียน

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับความอนุเคราะห์รถกระเช้า และบุคลากรตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณรอบโรงเรียน เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อและส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเปิดภาคเรียน ในการนี้ทางคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนต้องขอขอบคุณ นายธรรมศักธ์  จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ที่ได้อนุเคราะห์รถกระเช้าและบุคลากร ในการตัดแต่งกิ่งไม้ ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง