ผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (บ้าน 4) สนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน 100 ชุด

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้ปกครอง เด็กชายปานเหนือ บุญคง เด็กชายณฐกร สมบูรณ์ เด็กชายพานทอง พรมเมา และ เด็กชายทัศ​นิ​นท์​ จ​ั​นท​จิตต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (บ้าน 4) สนับสนุนชุดตรวจ ATK 100 ชุด
โดย นางอาริยาพัชร์ ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ทางคณะผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษา ของโรงเรียน ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองมา ณ โอกาสนี้