รับรายงานตัวนักเรียนเข้าหอพัก

Upload Image...

วันอาทิตย์ที่ 3  กรกฎาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรายงานตัวนักเรียนเข้าหอพัก โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้บริการตรวจ ATK Nasopharyngeal Swab (NPS) โดยผลการตรวจ นักเรียนที่รายงานตัวเข้าหอพักทุกคน ผลลบ  ไม่พบเชื้อ 100%