ท่านผู้อำนวยการ พบนักเรียนวันแรกในการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On site) 100%

วันจันทร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พบนักเรียนวันแรก ในการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ  (On site) 100% ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง  โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์