ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ ระดับประเทศ (โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส) Zero Waste School

Upload Image...

วันพุธที่  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ ระดับประเทศ  (โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส) Zero  Waste  School  ผ่านระบบออนไลน์  ตั้งแต่เวลา  08.00 – 16.00 น. จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม