การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  นายสุวัฒน์   อ้นใจกล้า  ประธานที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่  1/2565  ผ่าน Video Conference ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์