สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนชุดตรวจ ATK (จำนวน 1,000 ชุด)

วันพฤหัสบดีที่  3 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  สนับสนุนชุดตรวจ ATK  (จำนวน 1,000 ชุด) เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID – 19)  ให้แก่ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในวันนี้ ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School  สำหรับโรงเรียนประเภทพักนอน

โดย  นางวิไลวรรณ  อนันรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นผู้รับมอบ  ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณในการสนับสนุนในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง