การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา โดย  นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์