การแข่งขันบันทึกรักการอ่าน เนื่องในกิจกรรม สนุกอ่าน…สำราญเขียน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันบันทึกรักการอ่าน เนื่องในกิจกรรม สนุกอ่าน…สำราญเขียน ซึ่งจัดการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคัดเลือก ผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับละ 4 รางวัล เข้ารับรางวัลบันทึกรักการอ่าน เพื่อเป็นการปลูกฝัง ค่านิยม ในการอ่านของผู้เรียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป