หัวหน้านักเรียน นายณัฐพีระ โชคเชาวน์โรจน์ ม.5/1 บ้าน 3 กล่าวขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ

วันพฤหัสบดีที่ 15  กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2567  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้หัวหน้านักเรียน ที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือ  นายณัฐพีระ  โชคเชาวน์โรจน์  ม.5/1  บ้าน 3 กล่าวขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ  ที่ลงคะแนนเสียงไว้วางใจให้ตน ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ  ลานหน้าเสาธง โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

อันดับที่ 1  นายณัฐพีระ  โชคเชาวน์โรจน์  ม.5/1  บ้าน 3

อันดับที่ 2  นายอภิชา   อัศวแต้สกุล  ม.5/3  บ้าน 2

อันดับที่ 3  นายพันธ์ธนนันท์  กาญจโนภาส  ม.5/2  บ้าน  1

อันดับที่ 4  นายอัชฌากร  โรจน์ทะนงค์  ม.5/2  บ้าน 4