การลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และสัมภาษณ์นักเรียนผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ รุ่นที่ ๑๖

นางสาวจารุณี  สอนใจ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสิปปกร  บุนนาค และนางกาญจนา จ้อยเจริญ เข้าร่วมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และสัมภาษณ์นักเรียนผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ  รุ่นที่ ๑๖ คือ นายธนาทร  พุ่มพวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนพระราชทานฯ เข้าร่วมการลงพื้นที่ ประกอบด้วย นางสาวอโรชา  นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางทองเจือ  เอี่ยมธนานุรักษ์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  ระดับจังหวัด