Category Archives: Students

วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ ๕๙”

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย”

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยา

การประดิษฐานพระบรมรูป ๓ มหาราช ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ

การประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA

วันศุกร์ที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ.  2566  โรงเรียน ภ.ป.ร. ร