Category Archives: Students

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการแลกเปลี

พิธีถวายต้นเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเดชานุสรณ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

  วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๖  โรงเรียน ภ.ป.ร. รา

พิธีถวายต้นเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสรรเพชญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๖  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชว

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) จังหวัดนครปฐม

   วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิ

การแข่งขันว่ายน้ำ “การแข่งขันว่ายน้ำ The One Cup 1”

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุ