ร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะและแสดงความยินดียิ่ง แด่พระธรรมวชิรานุวัตร, ดร. (แย้ม กิตฺตินฺธโร)ในโอกาสรับการถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันจันทร์ที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  คณะผู้บริหาร และผู้แทนคณะครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะและแสดงความยินดียิ่ง แด่พระธรรมวชิรานุวัตร,ดร. (แย้ม กิตฺตินฺธโร)  เจ้าคณะภาคที่  ๑๔  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  ในโอกาสรับการถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยปทุมธานี