การประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  โดย  นางนิสา  บรรจงการ  ผู้อำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  เป็นประธานในการประชุม  ณ  โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม