การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้แก่ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School

                งานอนามัยโรงเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ให้แก่  คณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุกคนตามมาตรการ  Sandbox : Safety  Zone  in  School สำหรับโรงเรียนประเภทพักนอนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสถานศึกษาตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่  27 – 28  มกราคม พ.ศ. 2565

         เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนเข้าหอพัก  ในวันอาทิตย์ที่  30  มกราคม  พ.ศ.  2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้บริการตรวจด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยผลการตรวจคณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุกคน  ผลลบ ไม่พบเชื้อ 100%