ร่วมงานบำนาญราชวิทยาลัย “ราชวิทย์จิตใจสามัคคี Esprit de Corps ปีที่ ๗๒”

วันเสาร์ที่  ๒๗ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๗  ผู้แทนคณะครู  และตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา  และสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมงานบำนาญราชวิทยาลัย   “ราชวิทย์จิตใจสามัคคี   Esprit  de  Corps  ปีที่  ๗๒” ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗  ณ  โรงแรมรอยัล  รัตนโกสินทร์  กรุงเทพมหานคร